Falcon Fund

Falcon Fund is een onafhankelijke investeringsgroep die zich toespitst op investeringen in Vlaamse KMO’s. Wij richten ons vooral op gezonde en mature bedrijven, in stabiele sectoren, met een goed en loyaal management en streven naar een waardetoename op lange termijn.

Essentieel voor het welslagen van een investering is de relatie met het management en eventuele co-aandeelhouders. De samenwerking zien wij veeleer als een partnership, waarbij iedereen gelijklopende belangen heeft. Aan de basis van zo’n partnership liggen goede afspraken.

Met de intrede van Falcon Fund in het kapitaal beogen wij in eerste instantie een continuering van de bedrijfscultuur, om daarna, samen met het management en eventuele co-aandeelhouders een realistisch groeipad uit te stippelen.

Wanneer Falcon Fund in het kapitaal van een KMO stapt, is dit zonder exit strategie en met de uitgesproken bedoeling om op lange termijn aanwezig te blijven. Deze strategie laat toe dat een bedrijf zich op eigen tempo ontwikkelt en geeft het management voldoende tijd en comfort om hun beleid te voeren, zonder druk van buitenaf. Dergelijke lange termijn strategie betekent ook dat dat de uitbouw van het bedrijf dient te gebeuren met een industriële visie, met de nodige investeringen, zowel in de activiteit als in mensen.

Het management van de bedrijven uit de Falcon Fund groep werkt zeer onafhankelijk en krijgt de nodige vrijheid om de ambities waar te maken. Falcon Fund probeert wel een toegevoegde waarde te creëren door de actieve betrokkenheid in de raad van bestuur. Hier fungeert Falcon Fund niet alleen als klankbord, maar krijgt het management ook toegang tot de industriële en financiële ervaring die onmiskenbaar aanwezig is in onze groep. Het is niet de bedoeling van Falcon Fund om tussen te komen in het dagelijks beleid.